ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ

  (อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอใบอนุญาตครั้งแรก
  และค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตปีถัด ๆ ไป)

Header image  
SANGKLABURI KANCHANABURI AREA  
  HOME ::
   
 

ตารางแสดงประเภทและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

 

 

 

 

 

 

 

ขายสุราประเภทที่ 1 ขายสุราทุกชนิดครั้งหนี่งจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
8,250 บาท
ขายสุราประเภทที่ 2 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
1,650 บาท
ขายสุราประเภทที่ 3

ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา
(2) ในเขตอื่น ๆ นอกจาก (1)


1,650 บาท
1,100 บาท

ขายสุราประเภทที่ 4

ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา
(2) ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล
(3) ในเขตอื่น ๆ นอกจาก (1) (2)

   
   110 บาท
    55 บาท
    11 บาท

ขายสุราประเภทที่ 5 ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน
110 บาท
ขายสุราประเภทที่ 6 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายบริการไม่เกินสิบวัน
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา
(2) ในเขตเทศบาลเมืืือง เทศบาลตำบล

 

55 บาท
27.50 บาท

ขายสุราประเภทที่ 7 ขายสุราครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่มภายสมาคมหรือสโมสร
-ขายสุราทุกชนิด
-ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร


220 บาท
55 บาท

ขายยาสูบประเภทที่ 1 ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศไม่จำกัดจำนวน
500 บาท
ขายยาสูบประเภทที่ 2 ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน
250 บาท
ขายยาสูบประเภทที่ 3

ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศครั้งละไม่เกิน 10,000 มวน
-ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ
-ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่่างประเทศ


20 บาท
20บาท

ขายยาเส้นประเภทที่ 1 ขายยาเส้นโดยไม่จำกัดจำนวน
100 บาท
ขายยาเส้นประเภทที่่ 2 ขายยาเส้นครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม
10 บาท
ขายยาเส้นประเภทที่ 3 ผู้เพราะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง
10 บาท
ขายส่งไพ่ ขายโดยไม่จำกัดจำนวน
100 บาท
ขายปลีกไพ่ ขายได้ครั้งละไม่เกิน 40 สำรับ
20 บาท