สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีสาขาสังขละบุรีได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการให้บริการแก่ประชาชนและสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ขอใบ
อนุญาตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวก  ในการเดินทางมาขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
          จึงขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะขอหรือต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ สามารถขอหรือต่อใบอนุญาต ได้ 2 ช่องทางได้แก่

                   1. ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีสาขา
สังขละบุรี จะได้รับใบอนุญาตทันที
                   2. ชำระทางไปรษณีย์ โดยการพิมพ์แบบฟอร์ม
 (คลิก) แล้วนำมา
กรอกข้อความลงในช่องว่าง
(กรอกเลขประจำตัวประชาชนใ้ห้ชัดเจน)พร้อมทั้ง

เซ็นต์ชื่อ ถ้าผู้ขอใบอนุญาตรายใหม่ให้ส่งเอกสารหลักฐานมาด้วย
(คลิก)
ถ้ามีใบอนุญาตเก่าอยู่แล้วให้เซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มและแนบใบอนุญาตเก่ามา ด้วย หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มและหลักฐานดังกล่าวพร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง และสั่งจ่ายเงินค่าใบอนุญาตทางธนาณัติหรือซื้อตั๋วแลกเงิน (คลิก)

             ส่งมาที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีสาขาสังขละบุรี
                           204/4-5 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู
                             อำเภอสังขละบุรี
                               จังหวัดกาญจนบุรี 71240


 ช่วงเวลาในการขอใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ จะหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีสาขาสังขละบุรี ให้บริการขอ
    ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไปของทุกปี


แบบฟอร์ใบอนุญาต
เอกสารหลักฐานการขอใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
Header image  
SANGKLABURI KANCHANABURI AREA  
  HOME ::
   
 
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่